Vedtægter

Foreningen-Rigsfaellesskabet.com

mail@foreningen-rigsfaellesskabet.com

Kontakt tlf: + 45 71758269

Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Rigsfællesskabet

 

§ 1 FORMÅL

1.1 Foreningen Rigsfællesskabets formål er at bevare Rigsfællesskabet mellem Færøerne, Grønland og Danmark.

1.2 Foreningen Rigsfællesskabet ønsker at organisere alle færinger, grønlændere og danskere, som er enige i dette formål. Foreningen Rigsfællesskabet har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.

§2 MEDLEMSKAB

2.1 For at blive medlem af Foreningen Rigsfællesskabet skal man være fyldt 18 år.

2.2 Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem.

2.3 Alle kontingentbetalende medlemmer har på generalforsamlingen stemmeret, som dog først opnås efter mindst 4 måneders medlemskab.

§ 3 GENERALFORSAMLINGEN

3.1 Det er generalforsamlingen, der er øverste myndighed - med de i nærværende vedtægter nævnte undtagelser: § 2.2 samt § 6.

3.2 Generalforsamlingen skal afholdes hvert år i perioden 1. august til 30. november. Tidspunkt og sted for generalforsamlingens afholdelse fastsættes af bestyrelsen. Der indkaldes med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelse kan ske pr. email eller via Facebook.

3.3 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt til formanden senest den 1. juni.

3.4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer anmoder herom. Sker dette, skal formanden sørge for, at den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden for to måneder.

3.5 Bestyrelsen er berettiget til at invitere gæster, herunder pressen, til at overvære generalforsamlingen.

3.6 Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

§ 4 GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af referent

2. Valg af stemmetællere

3. Valg af dirigent

4. Formandens beretning

5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår og forelæggelse af budget for det løbende regnskabsår.

6. Fastlæggelse af kontingent.

7. Indkomne forslag

8. Valg af formand

9. Valg af indtil 6 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

10. Valg af revisor

11. Eventuelt

§ 5 BESTYRELSEN

5.1 Bestyrelsen består af formanden og indtil 6 bestyrelsesmedlemmer, dog minimum 4 medlemmer.

5.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær, og udarbejder selv en forretningsorden, ligesom bestyrelsen efter behov nedsætter udvalg til behandling eller varetagelse af særlige opgaver.

§ 6 EKSKLUSION

Bestyrelsen kan med to-tredjedels flertal ekskludere personer, organisationer eller lokale foreninger. Eksklusionen har omgående virkning. En ekskluderet person, organisation eller lokal forening kan forlange eksklusionen forelagt en generalforsamling.

§ 7 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Forslag til ændringer af nærværende vedtægter kræver tilslutning fra bestyrelsen. Det er 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen, der skal stemme for vedtægtsændringerne. Vedtægtsændringer skal konfirmeres på en senere generalforsamling.

§ 8 AFSTEMNINGSREGLER

Ved afstemninger i forbindelse med valg af formand gælder reglen om absolut flertal (over halvdelen af de afgivne stemmer). Dirigenten fastsætter reglerne for afstemning. Der kan ikke udøves stemmeret ved fuldmagt.

§ 9 FORENINGSÅRET

Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens første regnskabsår er fra stiftelsen og indtil 31. december 2015.

§ 10 TEGNINGSREGLER

Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 11 OPLØSNING AF FORENINGEN

Opløsning af Foreningen Rigsfællesskabet kan kun ske på en ordinær generalforsamling, og det kræver et flertal i bestyrelsen samt to-tredjedels tilslutning på generalforsamlingen.